STADGAR FÖR F 13 KAMRATFÖRENING
Fastställda vid årsmöte den 8 maj 2007 och extra sammanträde den
071108, att gälla från årsmötet 2008.
§ 1
Ändamål
Föreningens ändamål är att bevara och främja Bråvalla flygflottiljs
minne och historia samt vidmakthålla samhörigheten bland före detta
anställda, värnpliktiga och frivilligtjänstgörande samt övriga av
föreningens verksamhet intresserade.
§ 2
Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen
som medlemmar.
§ 3
Medlemskap
För att bli medlem erfordras att vederbörande har varit
anställd/placerad eller som värnpliktig eller genom någon
frivilligorganisation tjänstgjort vid F 13 eller som på andra grunder vill
medverka till att bevara F I3:s minne och historia.
Anmälan om medlemskap göres genom insättning av medlemsavgiften
på föreningens bankgiro.
Uteslutning av medlemmar beslutas av styrelsen
§ 4
Avgifter
Årsavgiften fastställes av årsmötet.
§ 5
Styrelse
Föreningens styrelse utgörs av föreningsordförande, sex ( 6 ) ledamöter
och två ( 2 ) suppleanter. Styrelsen väljs av årsmötet och mandattiden är
, för ordföranden ett (1) år, för de övriga två ( 2 ) år. Ordföranden väljs
av årsmötet och styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare
och kassör.
Styrelsen skall ha sitt säte i Norrköping och är beslutsmässig då fem
ledamöter är närvarande.
Eftersträvas bör att halva antalet styrelseledamöter väljes årligen.
Om ansvarsfrihet ej beviljas, skall nyval av hela styrelsen ske. Vid
styrelseval bör tillses, att en såvitt möjlig allsidig sammansättning
erhålles.
§ 6
Styrelsens åligganden
Föreningens styrelse åligger att genom lämpliga åtgärder främja
föreningens ändamål.
Sekreteraren handhar föreningens korrespondens, för protokoll vid
sammanträden samt förvarar föreningens handlingar. Kassören för
matrikel över medlemmarna samt handhar föreningens kassa och dess
räkenskaper.
Föreningens medel skall vara betryggande placerade.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel och övriga
tillhörigheter.
Föreningens firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör var för
sig.
§ 7
Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret För
granskning av räkenskaper och förvaltning utses årligen av årsmötet två
revisorer jämte två suppleanter för dessa. Räkenskaperna skall
avslutade överlämnas av styrelsen till revisorerna i god tid före
årsmötet. Revisorerna skall vid årsmötet till styrelsen avlämna
revisionsberättelse.
§ 8
Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§ 9
Sammanträden
Styrelsesammanträden avhålls då så erfordras. Allmänna
sammanträden är dels ordinarie, dels extra. Ordinarie sammanträde
(årsmöte) hålls före juni månads utgång på tid som styrelsen bestämt.
Extra sammanträde avhålls, då styrelsen så anser behövligt. Styrelsen är
skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel
av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan
framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
Kallelse till sammanträde/årsmöte sker på lämpligt sätt senast 14 dagar
före sammanträdet.
Protokollen från styrelsesammanträde justeras av ordföranden och
protokoll från allmänt sammanträde justeras av ordförande jämte två
utsedda justeringsmän.
§ 10
Årsmöte
Vid årsmöte skall följande dagordning gälla:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande till årsmötet
 4. Val av sekreterare till årsmötet
 5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, till årsmötet
 6. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk redovisning
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
 12. Val av ordförande
 13. Val av ledamöter i styrelse samt suppleanter för dessa
 14. Val av revisorer samt suppleanter för dessa
 15. Val av valberedning (2 personer och 1 suppleant)
 16. Fastställande av årsavgift
 17. Motioner inkomna till årsmötet
 18. Ev övriga frågor
 19. Årsmötet avslutas
  § 11
  Röstning
  Vid sammanträde äger varje närvarande medlem en röst. Röstning med
  en stycken skriftlig fullmakt per närvarande medlem godkännes.
  Mötet är beslutsmässigt då kallelse har skett enl § 9. Alla beslut avgörs
  med enkel röstmajoritet, dock ej i § 14 och § 15 omnämnda ärenden.
  Omröstning sker öppet såvida sluten omröstning ej begärs.
  Vid lika röstetal avgör vid öppen omröstning ordförandens röst. Vid lika
  röstetal vid sluten omröstning avgör lottdragning.
  § 12
  Motioner
  Motioner avsedda att behandlas vid ordinarie årsmöte, skall skriftligen
  tio( 10 ) dagar före detsamma vara inlämnad till styrelsen.
  § 13
  Föreningens Tidning
  Bråvallabladet utges två gånger per år. Styrelsen utser i samråd med
  valberedningen
  redaktionen som sedan väljes av styrelsen.
  § 14
  Stadgeändring
  För ändring av och tillägg, till dessa stadgar fordras beslut med 2/3
  majoritet vid två allmänna sammanträden, varav det ena skall vara
  ordinarie.
  § 15
  Upplösning
  Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltigt, ha fattas på
  två med minst 3 månaders mellanrum på varandra följande allmänna
  sammanträden av vilka det ena skall vara ordinarie ha biträtts av ¾
  majoritet.
  Upplöses föreningen skall dess tillgångar fördelas enligt årsmötets
  beslut. Medlen får ej fördelas bland kvarvarande medlemmar.