Stadgar

STADGAR FÖR F 13 KAMRATFÖRENING Fastställda vid årsmöte den 8 maj 2007 och extra sammanträde den 071108, att gälla från årsmötet 2008.

§ 1 Ändamål Föreningens ändamål är att bevara och främja Bråvalla flygflottiljs minne och historia samt vidmakthållasamhörigheten bland före detta anställda, värnpliktiga och frivilligtjänstgörande samt övriga av föreningens verksamhet intresserade.

§ 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 3 Medlemskap För att bli medlem erfordras att vederbörande har varit anställd/placerad eller som värnpliktig eller genom någon frivilligorganisation tjänstgjort vid F 13 eller som på andra grunder vill medverka till att bevara F I3:s minne och historia. Anmälan om medlemskap göres genom insättning av medlemsavgiften på föreningens bankgiro. Uteslutning av medlemmar beslutas av styrelsen

§ 4 Avgifter Årsavgiften fastställes av årsmötet.

§ 5 Styrelse Föreningens styrelse utgörs av föreningsordförande, sex ( 6 ) ledamöter och två ( 2 ) suppleanter. Styrelsen väljs av årsmötet och mandattiden är , för ordföranden ett (1) år, för de övriga två ( 2 ) år. Ordföranden väljs av årsmötet och styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen skall ha sitt säte i Norrköping och är beslutsmässig då fem ledamöter är närvarande. Eftersträvas bör att halva antalet styrelseledamöter väljes årligen. Om ansvarsfrihet ej beviljas, skall nyval av hela styrelsen ske. Vid styrelseval bör tillses, att en såvitt möjlig allsidig sammansättning erhålles.

§ 6 Styrelsens åligganden Föreningens styrelse åligger att genom lämpliga åtgärder främja föreningens ändamål. Sekreteraren handhar föreningens korrespondens, för protokoll vid sammanträden samt förvarar föreningens handlingar. Kassören för matrikel över medlemmarna samt handhar föreningens kassa och dess räkenskaper. Föreningens medel skall vara betryggande placerade. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel och övriga tillhörigheter. Föreningens firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör var för sig.

§ 7 Räkenskaper och revision Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret För granskning av räkenskaper och förvaltning utses årligen av årsmötet två revisorer jämte två suppleanter för dessa. Räkenskaperna skall avslutade överlämnas av styrelsen till revisorerna i god tid före årsmötet. Revisorerna skall vid årsmötet till styrelsen avlämna revisionsberättelse.

§ 8 Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 9 Sammanträden Styrelsesammanträden avhålls då så erfordras. Allmänna sammanträden är dels ordinarie, dels extra. Ordinarie sammanträde (årsmöte) hålls före juni månads utgång på tid som styrelsen bestämt. Extra sammanträde avhålls, då styrelsen så anser behövligt. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. Kallelse till sammanträde / årsmöte sker på lämpligt sätt senast 14 dagar före sammanträdet. Protokollen från styrelsesammanträde justeras av ordföranden och protokoll från allmänt sammanträde justeras av ordförande jämte två utsedda justeringsmän.

§ 10 Årsmöte Vid årsmöte skall följande dagordning gälla: 1. Årsmötet öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Val av ordförande till årsmötet 4. Val av sekreterare till årsmötet 5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, till årsmötet 6. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysning 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 8. Ekonomisk redovisning 9. Revisionsberättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 12. Val av ordförande 13. Val av ledamöter i styrelse samt suppleanter för dessa 14. Val av revisorer samt suppleanter för dessa 15. Val av valberedning (2 personer och 1 suppleant) 16. Fastställande av årsavgift 17. Motioner inkomna till årsmötet 18. Ev övriga frågor 19. Årsmötet avslutas

§ 11 Röstning Vid sammanträde äger varje närvarande medlem en röst. Röstning med en stycken skriftlig fullmakt per närvarande medlem godkännes. Mötet är beslutsmässigt då kallelse har skett enl § 9. Alla beslut avgörs med enkel röstmajoritet, dock ej i § 14 och § 15 omnämnda ärenden. Omröstning sker öppet såvida sluten omröstning ej begärs. Vid lika röstetal avgör vid öppen omröstning ordförandens röst. Vid lika röstetal vid sluten omröstning avgör lottdragning.

§ 12 Motioner Motioner avsedda att behandlas vid ordinarie årsmöte, skall skriftligen tio( 10 ) dagar före detsamma vara inlämnad till styrelsen.

§ 13 Föreningens Tidning Bråvallabladet utges två gånger per år. Styrelsen utser i samråd med valberedningen

redaktionen som sedan väljes av styrelsen.

§ 14 Stadgeändring För ändring av och tillägg, till dessa stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet vid två allmänna sammanträden, varav det ena skall vara ordinarie.

§ 15 Upplösning Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltigt, ha fattas på två med minst 3 månaders mellanrum på varandra följande allmänna sammanträden av vilka det ena skall vara ordinarie ha biträtts av ¾ majoritet. Upplöses föreningen skall dess tillgångar fördelas enligt årsmötets beslut. Medlen får ej fördelas bland kvarvarande medlemmar.